header photo0
header photo

Aseri Vald

Sinine savi, sinine meri

Antud veebilehe infot enam ei uuendata! Palun külastage meie uut kodulehte aadressil www.viru-nigula.ee


Avalik teave

Ehitus

Aseri valla ehitusmääruse kehtestamine

Elamumajandus

Aseri aleviku soojamajanduse arengukava kinnitamine
Kaugküttepiirkonna kehtestamine
Aseri valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri
Aseri valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava kinnitamine
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Haridus

Aseri Kooli põhimääruse kinnitamine
Aseri Kooli arengukava kinnitamine
Aseri Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Õpilaste transpordi korraldamine
Aseri Kooli lasteaiarühmadesse vastuvõtu ja väljaarvamise kord
Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Aseri Kooli lasteaiarühmades
Aseri Muusikakooli põhimäärus
Aseri Muusikakooli arengukava kinnitamine
Aseri Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Aseri vallas

Keskkond ja heakord

Aseri valla heakorrakonkursi läbiviimise kord
Aseri valla heakorra ning koerte ja kasside pidamise eeskirjade kinnitamine
Aseri valla kaevetööde eeskiri
Raieloa andmise kord
Aseri valla jäätmehoolduseeskiri
Aseri valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord
Aseri valla jäätmevaldajate registri asutamine ja pidamise kord

Korrakaitse

Aseri valla kriisikomisjoni põhimäärus
Aseri valla heakorra ning koerte ja kasside pidamise eeskirjade kinnitamine

Kultuur ja sport

Aseri Rahvamaja põhimäärus
Aseri Raamatukogu kasutamise eeskiri
Aseri Vabaajakeskuse põhimäärus

Valla valitsemine

Aseri valla põhimäärus
Aseri valla arengukava vastuvõtmine
Arengukava koostamise, muutmise ja kinnitamise kord
Küsimuste lahendamise delegeerimine
Aseri Vallavalitsuse avalike teenistujate ja allasutuste töötajate isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitiste määrad ning nende maksmise tingimused ja kord
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
Aseri Vallavalitsuse teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord
Aseri Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord
Aseri valla ametiautode kasutamise kord
Aseri vallavara valitsemise kord
Aseri valla teenetemärgi statuudi kehtestamine
Aseri valla Aukodaniku statuudi kehtestamine
Valimisjaoskonna moodustamine
Aseri Vallavolikogu töökord
Aseri Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni põhimäärus
Aseri Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni põhimääruse kinnitamine
Aseri Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus
Aseri Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni põhimäärus
Aseri valla eelarve reservfondi kasutamise kord
Hangete läbiviimise kord Aseri vallas
Noorsootöö seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Rahandus, eelarve ja töötasustamine

Aseri valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine
Aseri valla eelarvestrateegia ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise, avalikustamise ja aruandluse kord
Aseri valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020
Maamaksumäära kehtestamine
Aseri Vallavalitsuse töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord
Aseri valla eelarvest mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuste andmise kord
Aseri Vallavalitsuse palgajuhend
Aseri vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamine
Aseri valla kooli pedagoogide töötasustamise alused
Aseri Muusikakooli õpetajate töötasustamise alused
Spordiürituste ja -projektide toetamise kord Aseri vallas
Sporditegevuse toetamise kord Aseri vallas

Sotsiaalhoolekanne

Puuetega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetamiseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kord
Aseri valla eelarvest sotsiaaltoetuste andmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord
Hoolekandeasutusse suunamise tingimused ja kord Aseri vallas
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Aseri vallas
Hooldajatoetuse maksmise kord
Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Aseri vallas

Transport ja liiklus

Aseri aleviku tänavate nimekiri